Egedal akvarieforening

Artikler mainmenu

Egedal Akvarie Forening

 

Kontingent:
På den seneste generalforsamling blev det vedtaget at kontingentet er:

Kontingent for 2019/20 blev fastsat til uændret 250,00 kr.

Indbetaling af kontingent skal fremover indbetales senest 1 april.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen med indbetaling senest 1 april samme år.

Indbetaling: Betaling af kontingent kan ske ved at betale direkte til kassereren ved fremmøde i foreningslokalerne, eller ved kontooverførsel til foreningens bankkonto:

Jyske Bank

Reg. 5065 konto 1696325

HUSK:Kontingent skal, i henhold til §2 i foreningens love, være betalt inden generalforsamlingen, for at du har stemmeret.

PS: du skal have betalt kontingent for 2018/19 for at kunne logge ind på hjemmesiden.

Egedal Akvarie Forening

Foreningslivet:  
 
Foreningen har pt. opsat 26 akvarier med fisk og planter. Her har medlemmerne mulighed for at komme af med og bytte fisk og planter. I foreningens akvarier er der mulighed for at behandle syge fisk, karantæne af nyindkøbte fisk, lave opdræt, midlertidig opbevaring af fisk og planter, og meget andet. Vi istandsætter og reparerer brugte akvarier, samt hygger os gevaldigt omkring vores fælles hobby.

Vi har også eget bibliotek med mange spændende bøger, som medlemmerne har mulighed for at låne med hjem.

Du kan få gode råd om opstart af et akvarium, hjælp med de problemer som kan opstå. Det kan være:

 • algeproblemer
 • fiskesygdomme
 • fiskesamlinger
 • akvarieplanter
 • vandkvalitet
 • belysning
 • hjælpemidler
 • find selv på mere - vi deler gerne vores erfaringer med dig

Årets fisk

Egedal Akvarie Forening

 

Årets fisk:

Formål:

Formålet med ÅRETS FISK er, at hvert enkelt medlem studerer adfærd, fodervaner, opdræt, yngelpleje, opmadning af yngel, sygdomme m.m.

Desuden finde materiale frem om fiskene fra bøger, blade, artikler mm.

Alle disse oplysninger indsamles af bestyrelsen og bearbejdes herefter til en artikel om fiskene, til gavn for fremtidige medlemmer og andre, som kunne tænke sig at holde fisken.

Valget:

Navnet på ÅRETS FISK vælges af bestyrelsen og offentliggøres på den ordinære generalforsamling.

ÅREST FISK skal udvælges på skift mellem de forskellige familier, således at alle i klubben får chancen for at få kendskab til disse.

Tidsrum:

Konkurrencen ÅRETS FISK holdes i perioden 1/3 - 31/12.

Bedømmelse:

ÅRETS FISK indgår i en indbyrdes konkurrence på denne ene art.

Konkurrencen afsluttes i januar måned med en bedømmelse og den opdrætter, der har fået flest unger, har vundet. Vinderen belønnes med en præmie samt en vandrepokal SKÆNKET AF Værløse Dyrehandel, som skal afleveres tilbage igen året efter.

Indkøb:

Det enkelte medlem indkøber og betaler selv for sine fisk.

Resultater:  (Alle fotos er gengivet med tilladelse fra Johnny Jensen - www.jjphoto.dk

Årets fisk

2018

Danio Margaritatus

  2018 Danio margaritatus

 

         Tidligere års "Årets fisk"

 

År

Fiskens navn

Vinder

Billede

1994

Barbus oligolepis
(Ø Barbe)

Jens Dolmer

1995

Hyphessobrycon flammeus
(Rød Rio)

Søren Mose

1996

Colisa lalia
(Dværg Gurami)

Søren Mose

1997

Xiphophorus maculatus
(Platy)

Jan Jenen

1998

Papiliochromis ramirezi
(Sommerfugle Cichlide)

Ingen vinder

 

1999

Tanichthys albonubes
(Hvide Sky, Kardinalfisk)

Ole G. Nielsen

2001

Characodon lateralis
(Regnbuegoodeide)

Henning Nielsen

2001-characodon lateralis 3

2002

Barbus tetrazone
(Sumatra Barbe)

Ingen vinder

2002-Barbus tetrazone

2003

Apistogramma cacatuoides
(Kakadue Dværgcichlide)

Ingen vinder

2003-apistogramma cacatuoides male 3

2004

Aphyosemion gardneri
(Kilifisk)

Henning Nielsen

2004-Aphyosemion gardneri

2005

Ingen konkurrence

Ingen vinder

 

2006

Ingen konkurrence

Ingen vinder

 

2007

Nematobrycon palmeri
(Kejsertetra)

Ole G. Nielsen

2007-nematobrycon palmeri male 4

2008

Trichopsis pumila
(Knurrende Dværggurami)

Flemming Hansen

2008-trichopsis pumila 1

2009

Corydoras aeneus
(Kobberpansermalle)

Peder Bach

2009-corydoras aeneus 2

2010

Puntius tetrazona
(Sumatra barbe)

Peter Jørgensen

2010-puntius tetrazona 3

2011

Microgeophagus ramirezi
(Sommerfugle Cichlide)

Ingen vinder

2011-mikrogeophagus ramirezi 3

2012

Xiphophorus hellerii
(Grøn sværddrager)

Johnny Albrecht

2012-xiphophorus hellerii male 7

2013

Puntius titteya
(Kirsebærbarbe)

Ingen vinder

2014 Tanichthys albonubes - Hvid Skybjerg

Ingen vinder

2015 Pelvicachromis pulcher, (kaldet Kribensis)

Ingen Vinder

2016 Ingen fisk valgt

 

2017 Corydoras pygmaeus

Ingen vinder

Corydoras pygmaeus
2018 Danio Margsritatus Kåres på generalforsamlingen 2019  2018 Danio margaritatus
       
       
       
       
       

 

 

 

 

Love for

Egedal Akvarie Forening

 

 

§ 1.
Foreningens navn er: EGEDAL AKVARIE FORENING.
Formålet med foreningen er ved afholdelse af møder, evt. udstillinger at skærpe interessen for akvariefisk, at diskutere sygdomme/helbredelse, røgt og pleje samt at give råd og vejledning ud fra de erfaringer man har fået.
Hvis der ved møderne afholdes auktioner skal 10 % af det udbudte handles ved en særlig auktion for juniorer. Der skal erlægges 10 % i provision til klubben.

 

§ 2.
Foreningsåret går fra april til marts.
Kontingent skal være betalt til generalforsamlingen, for at man er stemmeberettiget.
Kontingent for det aktuelle regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, til forfald 1. april i samme regnskabsår.

 

§ 3.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang om året i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmerne, der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 8 dage før en generalforsamling.
En dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Udstilling
6. Valg
7. Eventuelt

 

§ 4.
Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen forelægges.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når blot den er lovligt indkaldt. En stemme pr medlem. Familiekontingent kan max give 2 stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt; dog max en fuldmagt pr fremmødt medlem. Juniorer har ingen stemmeret (man er junior til og med det fyldte 16. år).

 

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen og med angivelse af dagsordenen begærer det. Den skal da afholdes senest en måned efter at bestyrelsen har modtaget begæringen Indkaldelsesvarslet er 14 dage, og dagsordenen bekendtgøres samtidigt hermed.

 

§ 6.
Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, forelægges sagen skriftligt bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen fremlægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:

 

- Formand

 

- Kasserer

 

- Sekretær

 

- 2 bestyrelsesmedlemmer

 

Hvert medlem af bestyrelsen vælges for 2 år, efter følgende turnus:

 

- Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år

 

- Kasserer og sekretær vælges i lige år

 


§ 8.
Kassen bestyres af kassereren, der forestår ind- og udbetaling. Alle væsentlige udgifter skal vedtages på et bestyrelsesmøde. Afsluttet og revideret regnskab skal foreligges den årlige ordinære generalforsamling.

 

§ 9.
I klublokalet er opstillet forskellige akvarier, hvor medlemmerne dels kan aflevere over-skydende fisk og planter, dels behandle syge fisk, samt holde fisk i karantæne.
Herudover har medlemmerne mulighed for at indrette akvarier efter eget ønske. Disse akvarier skal passes og vedligeholdes af det enkelte medlem. Misligholdes dette, kan foreningens bestyrelse efter én advarsel nedlægge akvariet og fisk og planter tilfalder
foreningen.
Fodring af fisk i klublokalet udenfor mødetiderne klares af foreningen. For fisk, som kræver særligt foder, skal medlemmet sørge for at dette er til stede.

 

§ 10.
Deltagelse på udstillinger og lignende, hvor medlemmerne deltager med egne akvarier med indhold og nødvendigt udstyr, sker dette for det enkelte medlems egen regning og risiko, med mindre andet skriftligt på forhånd er aftalt med den samlede bestyrelse.
Umiddelbart efter generalforsamlingen og senest inden udgangen af februar måned nedsættes et udstillingsudvalg, såfremt generalforsamlingen har besluttet, at der skal være udstilling. Kan man ikke blive enige om et udstillingsudvalg inden udløbet af ovennævnte tidsfrist, bortfalder ønsket om afholdelse af udstilling.
Udstillingen afvikles efter DAU's "Udstillings-regler for fisk".
Der fremlægges særskilt regnskab for udstillingen sammen med det ordinære regnskab på førstkommende generalforsamling.

 

§ 11.
Foreningen er tilsluttet Dansk Akvarie Union som medlem.

 

§ 12.
Kun en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, kan vedtage en opløsning af foreningen. Endvidere skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for nedlæggelsen.
Vedtægtsændring af § 12 kan kun ske ved afholdelse af ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder alle midlerne Dansk Akvarie Union eller en forening under Dansk Akvarie Union.På klubbens 13. generalforsamling den 24. januar 1994 var der 43 stemmeberettige tilstede (inkl. fuldmagter). På efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev foreningen delt i to selvstændige foreninger.
På Stiftende møde den 31.januar 1994 blev foreningen vedtaget videreført under navnet: ØLSTYKKE AKVARIE FORENING.

På ekstraordinær generalforsamling den 19 marts 2018 ændredes foreningens navn til: EGEDAL AKVARIEFORENING

 

Lovene er revideret på følgende ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger:
den 08.02.1984
den 27.02.1985
den 08.01.1986
den 28.01.1987
den 09.01.1990
den 26.01.1993
den 24.01.1994
den 07.02.1994
den 11.02.2008
den 13.02.2012
den 17.03.2014
den 19.03.2018

 

 

Egedal Akvarie Forening

 

Konkurrencer:
 
Vi afholder forskellige opdrætskonkurrencer:

 • førstegangsopdræt i foreningen Førstegangsopdræt
 • årets fisk Årets fisk
 • hjemmebedømmelser Hjemmebedømmelse
 • vi deltager selvfølgelig også i Dansk Akvarie Unions konkurrencer med opdræt og aqua-quiz

 

 

Nyheder

Sommer åbent

I perioden 8. Juli - 26. August (begge dage inklusive) åbnes 19:30 som sædvanlig, men at der lukkes tidligt (allerede fra kl. 20) hvis der ikke møder så mange op - det vurderes fra gang til gang. 
Man kan altså risikere at der er lukket hvis man kommer ret meget efter kl. 20.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nyt lokale 5-12-2016

Nye lokaler 

Fra d. 5 december 2016

er foreningens nye adresse

Sandbjerghallen

Skolevej 9

3660 Stenløse

        Attach2457 20170814 200755

Indgang  i den lave bygning til højre på hallen (den røde pil)

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Forum Login